Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

overig personeel

Medewerkers administratie/secretariaat

Zij verzorgen alle administratieve werkzaamheden voor de school of geven secretariële ondersteuning aan de directie. Zoals:
  • ​roosters
  • leerlingenadministratie
  • boekenbeheer

Conciërges

Zij zijn verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in het schoolgebouw, dragen zorg voor de inventaris en de huishoudelijke dienst en verrichten een aantal onderwijsondersteunende taken.

Schoolverpleegku​ndige

Tijdens de schooltijden is er een schoolverpleegkundige op afroep beschikbaar. Verpleegkundige handelingen worden door de schoolverpleegkundige uitgevoerd, uiteraard in overleg met de revalidatiearts. Daarnaast houdt de schoolverpleegkundige ook spreekuur voor leerlingen en/of ouders.
Zij is o.a. verantwoordelijk voor de medische protocollen en ondersteuning van klassenassistenten en ziekenverzorgende. Zij is ook werkzaam op revalidatie medisch centrum Klimmendaal waar zij te bereiken is via telefoon
026 - 352 67 89. 

Ziekenverzorgende

Naast een schoolverpleegkundige is er op school altijd een gediplomeerd ziekenverzorgende aanwezig om een aantal noodzakelijke verpleegkundige handelingen te verrichten.

Orthopedagogen en psychologen

Orthopedagogen en psychologen zijn betrokken bij de plaatsingsprocedure van nieuwe leerlingen en volgen de ontwikkeling van leerlingen. Wanneer de ontwikkeling van een leerling stagneert, kijken zij samen met bijvoorbeeld leraren, teamleiders, therapeuten en een maatschappelijk werker naar de oorzaken en gevolgen van het probleemgedrag. Vervolgens proberen ze concrete richtlijnen op te stellen voor de aanpak van de problemen.

Psychologisch medewerker

De psychologisch medewerker werkt ter ondersteuning en onder eindverantwoordelijkheid van een of meerdere psychologen/orthopedagogen en is belast met de uitvoering van het individuele psycho-diagnostisch onderzoek. De psychologisch medewerker werkt ter ondersteuning en onder eindverantwoordelijkheid van een of meerdere psychologen/orthopedagogen en is belast met de uitvoering van het individuele psycho-diagnostisch onderzoek.

Schoolmaatschappelijk werk

Ouders en/of leerlingen kunnen een beroep doen op het maatschappelijk werk als het bijvoorbeeld gaat over:
  • problemen op school
  • problemen in het gezin
  • vrijetijdsbesteding
  • vakanties, logeren
  • indicaties aanvragen
  • toekomst
Het schoolmaatschappelijk werk denkt mee met de ouders en de leerlingen over de toekomst en de periode nadat de leerling onze school heeft verlaten. Wanneer de leerling naar een voorziening vertrekt waar hij een zogenaamde indicatie voor nodig heeft, dan geeft het maatschappelijk werk de verschillende mogelijkheden aan en helpt zo nodig bij het invullen van formulieren. De maatschappelijk werker heeft een eigen kamer waardoor leerlingen makkelijk zelf contact kunnen opnemen. Voor zowel ouders als leerlingen geldt uiteraard dat de privacy is gewaarborgd.       

Medewerkers stagebureau

Stage- en trajectbegeleiders zoeken geschikte interne en externe stageplaatsen. Ook hebben zij een uitgebreid netwerk van externe instanties zoals het UWV, re-integratiebedrijven, sociale werkvoorzieningen en AWBZ-voorzieningen.

Didactische ondersteuning

De medewerkers van Didon (didactische ondersteuning) ondersteunen docenten en leerlingen op didactisch terrein. Het gaat hierbij om didactisch en ander specifiek onderzoek, begeleiding bij het leerproces en het geven van trainingen zoals een faalangstreductietraining.            

Leerlingcoaches   

Schooldecaan

ICT-coördinatoren
​​​​​​​​​
​​​

het team

:

Help (nieuw venster)