Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Veilig op school

In een veilige omgeving en in een veilig klimaat komen leerlingen optimaal tot leren en ontwikkeling. Daarom besteedt onze school aandacht aan het ontwikkelen en borgen van de fysieke en sociale veiligheid.

Onze school heeft hiervoor een schoolveiligheidsplan opgesteld. Hierin staat beschreven hoe we een veilig klimaat voor onze leerlingen en medewerkers realiseren. Daarnaast besteden we op school aandacht aan thema's zoals pesten, alcohol en drugs.

Protocol

Om een veilig schoolklimaat te realiseren heeft het bevoegd gezag van onze school, De Onderwijsspecialisten, richtlijnen vastgelegd in het protocol Veilig op school. In dit protocol staat aangegeven wat wij van ons personeel en onze leerlingen verwachten in de omgang met elkaar. Ook is erin opgenomen hoe er gehandeld wordt bij grensoverschrijdend gedrag.
Klik hier​ voor het protocol.

Rem op geweld

Samen met andere scholen voor voortgezet onderwijs in Arnhem maakt onze school deel uit van het project Rem op geweld/Veilige school van de gemeente Arnhem.

Tussen het gemeentebestuur, de schoolbesturen en de politie Arnhem is een convenant gesloten, Hierin hebben we afspraken vastgelegd om overlast, vandalisme en crimineel gedrag te bestrijden en te voorkomen. Ook hebben we hierin afgesproken hoe we een (sociaal) veilig klimaat in en om de school creëren. Dit betekent onder andere dat we een strafbaar feit (fysiek en/of verbaal geweld, alcohol en drugs) altijd bij de politie melden.

Een uitgebreide brochure met de inhoud van het convenant is in te zien bij de directie.

veilig op school

:

Help (nieuw venster)