Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Ontwikkelingsperspectief

  • Sinds de komst van het Passend onderwijs in 2014 zal voor iedere leerling een zogenoemd OPP (Ontwikkelings Perspectief Plan) worden opgesteld.
Het bevat het maximaal aantal leerdoelen dat een leerling (mogelijk) zal halen, afgeleid van de ingeschatte uitstroomniveaus en de bijbehorende onderwijsbehoeften (voorheen: voorwaarden voor ondersteuning).
 
Een OPP heeft een geldigheidsduur van vier jaar, maar deze kan worden verlengd. Ook kan de inhoud tussentijds worden bijgesteld. Het OPP staat voor Ontwikkelings Perspectief Plan en is het overkoepelend document voor de lange termijn dat richting geeft aan het onderwijs aan een leerling. Het OPP wordt  ieder jaar geëvalueerd en ondertekend door school en de ouders/verzorgers.
 
Binnen het OPP wordt uitgegaan van zes leerroutes. Leerlingen van Mariëndael VSO zitten in de hoogste leerroute, namelijk 6 gericht op vervolgonderwijs. Binnen de leerroute staat via leerlijnen het opbrengstgericht werken centraal, aangezien wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk uitstroomniveau.
 
Naast het opbrengstgericht werken is het handelingsgericht werken een kernbegrip. Centraal staan de inspanningen die worden verlangd van de jongere én de interventies die de school en aanverwante disciplines inzetten om de jongere de beoogde uitstroomdoelen te helpen behalen. De jaarlijkse doelen, zoals die ook in het handelingsplan verschijnen, blijven dan ook gehandhaafd. Het gaat hierbij om de kortetermijn- en middellangetermijndoelen op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief, fysiek en transitioneel gebied. Deze doelen worden met de ouders/verzorgers besproken en periodiek geëvalueerd.
 
Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot de mentor van uw kind.

 
​​

leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)