Opleidingen en profielen

We bieden diplomagericht onderwijs. Onze leerlingen hebben de volgende mogelijkheden:

  • Vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
  • Vmbo theoretische leerweg
  • Havo

 

 

 

Vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Binnen de beroepsgerichte leerwegen volgen leerlingen het profiel Diensten & Producten (D&P). D&P is een breed profiel met aandacht voor competenties en talenten. Leerlingen kunnen praktijkervaringen opdoen die bijdragen aan een realistisch zelfbeeld. Eerst krijgen leerlingen een brede orientatie op beroepsrichtingen. Daarna begeleiden we hen naar een onderbouwde keuze voor een vervolgopleiding. Met D&P krijgen leerlingen de kans zich theoretisch, praktisch en persoonlijk te ontwikkelen en zo hun competenties te vergroten.

In vier jaar tijd werken we toe naar een afsluitend examen. Het behalen van deelcertificaten is mogelijk.

Voorlichting vmbo BBKB

Als het passend is bij het traject van de leerling, verlengen we een opleiding met een jaar. Vmbo duurt dan vijf jaar en havo zes jaar. Dit nemen we dan op in het ontwikkelingsperspectief. De leerling doet in dat geval gespreid examen, dat wil zeggen dat hij in het voorlaatste jaar vakken afsluit en in het laatste jaar de resterende vakken. Leerlingen kunnen ook een vak op een hoger niveau afsluiten.

Vmbo theoretische leerweg

Deze opleiding is theoretisch georiënteerd. In de bovenbouw kiezen leerlingen voor een profiel: Zorg & Welzijn, Techniek of Economie. In vier jaar tijd werken we toe naar een afsluitend examen.

Voorlichting vmbo TL

Havo

In de bovenbouw kiezen de leerlingen een profiel. Ze kunnen kiezen uit de profielen Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek. Het behalen van deelcertificaten is mogelijk. In vijf jaar tijd werken we toe naar een afsluitend examen.

Voorlichting havo

Leerroutes en uitstroomprofielen

Onze school biedt het uitstroomprofiel vervolgonderwijs (leerroute 6). De meeste leerlingen zullen uitstromen naar het ROC of het hbo. Daarnaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar een reguliere school tot de mogelijkheden wanneer de leerling op een reguliere school de ondersteuning kan krijgen die nodig is.