Aanpak verzuim Mariëndael

De meeste leerlingen gaan met plezier naar school en zijn er (bijna) altijd.

Ons uitgangspunt: als leerling van Mariëndael heb je er recht op, zowel door personeel als medeleerlingen, met respect behandeld te worden en een fijne tijd te hebben op school, waar je goed tot leren kunt komen. Dit betekent meteen, dat je als leerling van Mariëndael de plicht hebt anderen met respect te benaderen en te zorgen dat ook zij een fijne tijd kunnen hebben op school om goed tot leren te kunnen komen.

Er is ons alles aan gelegen om een zodanige (werk)sfeer te creëren, dat leerlingen zich veilig en vertrouwd voelen op school en zich op een positieve manier kunnen ontwikkelen.

Voor een enkeling valt naar school gaan zwaar. Dit kan verzuim tot gevolg hebben. Hieronder kunt u lezen hoe Mariëndael omgaat met verzuim. Er kan sprake zijn van geoorloofd en ongeoorloofd verzuim.

Contact met thuis wanneer reden van afwezigheid niet bekend is

De aan- en afwezigheid van leerlingen wordt bijgehouden in SOM-today. Wanneer een leerling in het 1e lesuur op afwezig is gemeld door betreffende docent en niet ziek is gemeld, wordt door de receptiemedewerker contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s) om te vragen waar de leerling is.

Bespreken verzuim in Commissie voor de Begeleiding

Verzuim van zestien dagen per vier weken, van meer dan zes aaneengesloten dagen of bij elke vierde ziekmelding in twaalf weken wordt door de verzuimmedewerker gemeld aan mentor en betreffende teamleider. Teamleider bespreekt dit in de Commissie voor de Begeleiding en informeert jeugdarts en leerplichtambtenaar.

Te laat komen

Als een leerling spijbelt of te laat in de les komt, zitten daar consequenties aan:

1 uur spijbelen = 2 uur nakomen na of voor schooltijd;
3 keer te laat = 1 uur nakomen na of voor schooltijd.

Ziekteverzuim

Als een leerling twee aaneengesloten dagen verzuimt vanwege ziekte, wordt de mentor hiervan op de hoogte gebracht door de verzuimmedewerker. De mentor neemt contact op met betreffende leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorg(s) om te vragen hoe het gaat en wanneer de leerling er weer denkt te zijn. Indien aan de orde, belt de mentor na zeven dagen nogmaals. In het zorgvierkant in SOM wordt genoteerd wat de uitkomst is van dit gesprek.

Geoorloofd verzuim

Het kan voorkomen, dat een leerling als gevolg van medische en/of mentale oorzaken geen volledig rooster kan volgen. Hij/zij krijgt dan een roosteraanpassing. Dit is geoorloofd verzuim. Dit wordt besproken en goedgekeurd in de Commissie voor de Begeleiding. Om hiervan een goede inschatting te kunnen maken, vindt altijd overleg plaats met de behandelaar van de leerling.

Het streven zal altijd zijn om opbouw mogelijk te maken. Regelmatig wordt geëvalueerd of de roosteraanpassing aanpassing behoeft of zelfs kan worden opgeheven. In dit proces wordt nauw contact onderhouden met de jeugdarts.

Ongeoorloofd verzuim

Er is sprake van ongeoorloofd verzuim als een leerling afwezig is zonder dat de reden hiervan op school bekend is of dat een leerling ziek is, zonder erkende behandeling te accepteren.

Verzuimmedewerker meldt bovenstaand verzuim bij de mentor van betreffende leerling. Deze neemt contact op met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling en er wordt, wanneer het ongeoorloofd verzuim niet stopt, een melding gedaan bij leerplicht. Ouder(s)/verzorger(s) worden van deze melding op de hoogte gesteld.

Wanneer nodig wordt een groot overleg gepland. Wanneer het verzuim zich voortzet en het ingezette plan van aanpak niet werkt, kan een extern traject worden ingezet en zal Mariëndael zijn handelingsverlegenheid uitspreken.

Aanvragen verlof

Verlof buiten schoolvakanties dient schriftelijk te worden aangevraagd bij de teamleider van uw zoon of dochter. Het antwoord hierop ontvangt u ook schriftelijk. Als het verlof niet wordt toegekend en de leerling toch afwezig is, wordt dit gemeld bij leerplicht.